Ročica BDF podatki
Ročica BDF

Kontakt

c

PRODAJA, MONTAŽA, SERVIS IN HOMOLOGACIJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

AMZS d.d., Dunajska 128, 1000 Ljubljana

 

Postopek za uveljavljanje plačila stroškov prilagoditve vozila. Vlogo za plačilo stroškov prilagoditve vozila vloži invalid na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji.

PROIZVODNJA

PESJAK d.o.o., Loka 1, SI-4290 Tržič

Postopek za pridobivanje Sredstev po Zakonu ZIMI

 

postopek za uveljavljanje plačila stroškov prilagoditve vozila

(1) Vlogo za plačilo stroškov prilagoditve vozila vloži invalid na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji.

(2) Če gre za enostavno prilagoditev, upravna enota z liste izvedencev imenuje izvedenca, ki oblikuje načrt prilagoditve vozila. Listo izvedencev imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo.

V primeru zahtevnejših prilagoditev (vgradnja B.D.F. Ročice) pripravi izvedensko mnenje Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (v nadaljnjem besedilu: inštitut), ki individualno za vsakega invalida pripravi natančno opisan načrt predelave ali prilagoditve vozila (v nadaljnjem besedilu: načrt prilagoditve vozila). Torej mora invalid pripeljati vozilo na inštitut Soča s ciljem priprave načrta predelave in prilagoditve vozila.

(4) Pri pripravi izvedenskega mnenja izvedencev posameznik in inštitut izhajata iz najenostavnejše, vendar funkcionalno učinkovite rešitve. Načrt prilagoditve vozila mora biti tudi finančno ovrednoten. V načrtu prilagoditve vozila mora biti naveden tudi datum, ko je invalid zadnjič uveljavil prilagoditev vozila. V primeru vgradnje B.D.F. Ročice se izda mnenje ali je vozilo ustrezno za vgradnjo ročice ali ne. Pogoj je vozilo z avtomatskim menjalnikom.

(5) V kolikor invalid želi dražjo rešitev od rešitve v izvedenskem mnenju, se le-ta na zahtevo invalida izvede, razliko v stroških med dražjo izvedbo in izvedbo po izvedenskem mnenju krije invalid.

(6) Izvedenca iz drugega in tretjega odstavka tega člena pripravita načrt prilagoditve vozila pripraviti najpozneje v 30 dneh od dneva, ko ju upravna enota zaprosi za pripravo načrta prilagoditve vozila in ga posredujeta invalidu.

(7) Sredstva za izdelavo načrta prilagoditve vozila se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Stroški izdelave načrta prilagoditve vozila se plačujejo po cenah, ki jih določi minister, pristojen za invalidsko varstvo.

(8) Upravna enota na podlagi načrta prilagoditve vozila izda odločbo, s katero odloči o odobritvi plačila stroškov prilagoditve vozila. V odločbi mora biti natančno opredeljeno, do kakšne prilagoditve vozila je invalid upravičen in kolikšna je višina sredstev, ki se sofinancirajo, ter ali je invalid brezposeln, samozaposlen ali zaposlen. Za B.D.F. Ročico so ta sredstva omejenja na največjo vrednost 1.500eru z DDV.

(9) Upravna enota upravičencu izda vrednotnico za odobritev plačila prilagoditve vozila po pravnomočnosti odločbe o odobritvi stroškov plačila prilagoditve vozila. Zoper odločbo upravne enote je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. Pri odločanju o pritožbi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, lahko pridobi nov načrt prilagoditve vozila.

(10) Invalid obvesti zavod paraplegikov Pacug o pridobitvi vrednotnice za prilagoditev vozila in vgradnjo B.D.F. Ročice ter se naroči na montažo vozila pri pooblaščenem partnerju za vgradnjo B.D.F. Ročice, podjetju AMZS d.d.

(11) Po opravljeni prilagoditvi vozila izvedenec iz drugega in tretjega odstavka tega člena (inštitut Soča) potrdi ustreznost in pravilnost opravljene prilagoditve vozila ter o tem izdata potrdilo. Vsebino potrdila se podrobneje opredeli v predpisu iz drugega odstavka 17. člena zakona ZIMI.

(12) S prejetim potrdilom invalid izvede vpis predelave v homologacijsko knjižico vozila pri pooblaščenem partnerju za montažo B.D.F. Ročice, podjetju AMZS d.d.

ZAKON ZIMI